Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de gebouwen van de gemeente, het verzorgen van het personeelsbeleid en de administratievevastlegging van deze zaken. Onder beheer valt zowel de verhuur van de diverse ruimten als het onderhoud.
  • Het verstrekken van collectemunten en het houden van de Actie Kerkbalans.
  • Het beheer van de begraafplaats.
  • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek etc. alsmede het beheren van de archieven en de verzekeringspolissen.

De begroting wordt in concept opgesteld, de jaarrekening wordt opgemaakt en aan de Kerkenraad ter vaststelling voorgelegd.

Actie Kerkbalans

Banknummer: NL95 FVLB 0699 7450. 55 t.n.v. Protestantse Gemeente Sassenheim